Tiêu chuẩn DH "Sinh viên 5 tốt" và GT "Sao Tháng Giêng" Trường Đại học Đồng Tháp
Người đăng: lpvinh - Ngày: 11/19/2017 1:49:00 PM

Tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Tỉnh Đồng Tháp
Người đăng: lpvinh - Ngày: 12/24/2017 1:49:00 PM

Quyết định ban hành tiêu chuẩn giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương
Người đăng: lpvinh - Ngày: 12/24/2017 1:49:00 PM

Tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương
Người đăng: lpvinh - Ngày: 12/24/2017 1:47:00 PM