Hội nghị quán triệt, học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên năm 2020

Ngày 24/02/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. 

Thực hiện sự Chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, đồng thời trang bị thêm kiến thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn trường đã tổ chức các buổi hướng dẫn và triển khai học tập các Bài học lý luận chính trị cho ĐVTN năm 2020 (ngày 01/9 và ngày 24/9/2020) với hơn 550 lượt cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt cấp khoa và chi đoàn tham gia học tập.

Đây là lực lượng nồng cốt triển khai tiếp tục các nội dung các bài học lý luận chính trị cho từng ĐVTN trong toàn Trường thông qua các buổi sinh hoạt, hợp lệ và các hoạt động tập trung của đơn vị.Lớp học tập các bài lý luận chính trị

Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như:
Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các tài liệu sẽ được đăng tải trên hoclyluan.doanthanhnien.vn. 

Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của "bệnh" lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên. 

Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường