Báo cáo 2 chuyên đề học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày 22/9/2020, Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp tổ chức báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với 02 chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên" dành cho cán bộ Đoàn và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tu dưỡng đạo đức suốt đời” với hơn 350 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự.
 

 
ThS. Đoàn Duy Trúc Ngọc – báo cáo chuyên đề học tập và làm theo lời Bác


 
Phát động ĐVTN tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”
 
 
Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn với xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh và việc tu dướng đạo đức suốt đời. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt và học tập, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, xu nịnh, a dua, nói một đằng, làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – Hội Trường