CÔNG NHẬN 100% ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

Năm 2020, BTV Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” bám sát Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 và Kế hoạch số 65-KH/TĐTN-TCKT, ngày 09/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 - 2022.
Kết quả 100% Đoàn cơ sở đạt yêu cầu công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn trong toàn Trường đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời đại mới.
11 Đoàn khoa và Đoàn Cơ sở cán bộ - Giảng viên đã thực hiện hiệu quả 03 tiêu chí của Đoàn cơ sở “3 chủ động”:
  1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, chăm lo và nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị: Các đơn vị đã chủ động liên kết phối hợp các đơn vị trong trường nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, sinh viên trên các kênh thông tin các xã hội như zalo, facebook,... Đặc biệt, qua các nguồn thông tin từ CLB Sinh viên Ngoại trú, hệ thống cán bộ Đoàn - Hội các cấp đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời. Chủ động nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thông tin thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên đúng quy định; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, phải chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên trong đơn vị, đặc biệt sinh viên người dân tộc, sinh viên yếu thế để kịp thời giúp đỡ.
  2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: 100% các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm học và phân công triển khai thực hiện các nội dung của chương trình thi đua. Chủ động tham mưu cho Ban chấp hành, BTV Đoàn trường để có những ý tưởng, giải pháp hiệu quả, sáng tạo nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ đoàn tham gia các hoạt động Đoàn. Song song đó, thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, các chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 áp dụng cho các chi đoàn trực thuộc phù hợp hơn với đặc thù, quy mô của các đơn vị.
  3. Chủ động tham mưu cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức liên quan để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên. Chủ động tham mưu tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ giữa Lãnh đạo Khoa với đoàn viên, thanh niên, thời kịp tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt động phong trào. Từ đó, chia sẻ báo cáp các đơn vị học hỏi, nhân rộng. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong sinh viên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – Hội trường
 
Ảnh 1. Chủ động trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết các bộ Đoàn cơ sở

Ảnh 2. Chủ động trong tham mưu cấp uỷ tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh 3. Tăng cường công tác bồi dưỡng và nắm bắt thông tin qua các mô hình, hoạt động các các câu lạc bộ, đội nhóm trong toàn trường.