Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021

Từ ngày 01/6 – 09/6/2021, UBKT Đoàn trường thành lập 2 Tổ kiểm tra, giám sát làm việc với 12 cơ sở Đoàn trực thuộc để đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021. Qua đó, Tổ Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động Đoàn của các cơ sở Đoàn trực thuộc, đồng thời đây là cơ sở tham mưu với Ban Thường vụ Đoàn trường để định hướng tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022.
 
Kết quả có 8/12 cơ sở Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4/12 cơ sở Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 -2021. Trong đó, 3 đơn vị cơ sở Đoàn dẫn đầu là: Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đoàn khoa Sư phạm Khoa học xã hội và Đoàn khoa Sư phạm Toán – Tin.
Một số hình ảnh của hoạt động

 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường