Giới thiệu 118 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021)

Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là niềm vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng, then chốt của tổ chức Đoàn. Vì vậy, những năm qua, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện.
Để có nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và trưởng thành., cụ thể là:
Đoàn trường đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tình yêu của tuổi trẻ với Đảng, tạo động lực để ĐVTN nỗ lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ Đảng. 
Theo đó, để thực hiện có hiệu quả nội dung này, Đoàn trường đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCSHCM; triển khai cho ĐVTN học tập các bài học lý luận chính trị thông qua các cuộc thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, về nguồn… Bên cạnh đó, triển khai cho ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; nhân rộng các điển hình ĐVTN tiêu biểu thông qua các hình thức tuyên dương, mạng xã hội… Ngoài ra, Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên trường tập trung triển khai tốt phong trào Sinh viên 5 tốt tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện và phát huy sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho xã hội để trường thành và phát triển.
Hơn nữa, các cấp bộ Đoàn xác định việc tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Đoàn trường đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt khâu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả 12 cơ sở Đoàn trực thuộc đã giới thiệu được 118 đoàn viên ưu tú. Đây là những tấm gương ưu tú, tiêu biểu cho lực lượng đoàn viên.
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường