Loading

Giới thiệu chung

Ngày gửi: 8/19/2016 7:49:00 AM

Đoàn trường Đại học Đồng ThápGIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN

I - Giới thiệu chung:
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp

      Đoàn trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 07/8/2003 theo Quyết định số 57-QĐ/TĐ của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và Quyết định số 88-QĐ/TĐ ngày 14 tháng 10 năm 2008 về việc đổi tên Đoàn trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Đoàn trường Đại học Đồng Tháp.

Đoàn trường Đại học Đồng Tháp trực thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và hoạt động thi đua chung với Khối đoàn trực thuộc: Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn khối cơ quan, Đoàn khối doanh nghiệp.

Hiện tại, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp có 12 Liên chi Đoàn và 01 Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên trực thuộc, 241 Chi đoàn trực thuộc với tổng số 9.221 đoàn viên.

Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đồng Tháp

            Hiện tại, Hội sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp có 12 Liên chi Hội và 04 câu lạc bộ trực thuộc, 233 chi hội trực thuộc với tổng số 7.825 hội viên. 

II - Nhiệm vụ: 

Tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Tháp đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường Đại học Đồng Tháp và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp; BCH Đoàn và Ban Thư ký Hội sinh viên trường có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.