Loading

Văn phòng Đoàn - Hội

Ngày gửi: 4/21/2016 10:10:00 AM

Liên hệ - Nhân sự văn phòng Đoàn trường 

LIÊN H NHÂN S VĂN PHÒNG ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG

Họ và tên

Sđt – email

Chức vụ
Đoàn – Hội

Trương Tấn Đạt

0989.798.324
truongtandatdhdt@gmail.com

- UVTV Tỉnh Đoàn Đồng Tháp/ Bí thư Đoàn trường

Nguyễn Hoàng Minh Trí

0916.901.586
minhtridhdt@gmail.com

Phó Bí thư Đoàn trường/ Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Phạm Văn Hiệp

0945.193.968

pvhiep@dthu.edu.vn

Phó Bí thư Đoàn trường

Lê Phước Vinh

0947.025.052
lephuocvinh2005@gmail.com

UVTV Đoàn trường/ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Nguyễn Thanh Hải

0907.239.266
ngthanhhaidhdt@gmail.com

Cán bộ Văn phòng Đoàn

Văn Phòng Đoàn trường (Phòng 105 dãy B1)

Sđt: 0673.881.615

Email: doanthanhnien.spd@moet.edu.vn