Loading
Ngày gửi: 12/3/2015 9:23:00 AM

Công văn về việc thực hiện công trình thanh niên xây dựng ngôi nhà 3.000 đồng 
 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

***

Số: 27 -CV/ĐTN

“V/v thực hiện công trình thanh niên

Xây dựng ngôi nhà 3.000 đồng”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 


TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên chi Đoàn các Khoa.

 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp lần VI, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành công văn về việc thực hiện công trình thanh niên xây dựng “Ngôi nhà 3.000 đồng”, nội dung cụ thể như sau:

1.         Thời gian thực hiện: nhiệm kỳ 2014 – 2017.

2.         Nội dung thực hiện: Thực hiện xây dựng “Ngôi nhà 3.000 đồng” cho hộ gia đình các bạn đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang học tập hệ chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp.

3.         Cách thức thu phí và trích nộp:

-      Mỗi sinh viên (hệ chính quy) đang học tập tại trường sẽ đóng góp “3.000 đồng/tháng” và nộp về cho Liên chi Đoàn, Liên chi Đoàn nộp toàn bộ kinh phí thu được về Đoàn trường.

-      Thực hiện thu phí công trình thanh niên năm 2015 như sau:

+     Đối với sinh viên khóa đại học năm 2011, cao đẳng năm 2012 sẽ thực hiện thu quý 4/2014; quý 1, 2/2015. (3 quý x 9.000đ/quý = 27.000đ/ sinh viên)

+     Sinh viên các khóa còn lại sẽ thực hiện thu quý 4/2014; quý 1, 2, 3/2015. (4 quý x 9.000đ/quý = 36.000đ/ sinh viên)

Đề nghị Liên chi Đoàn các khoa thực hiện tốt tinh thần công văn này./.           

Nơi nhận:          

 - Như trên;                                                  

 - Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

                          

(Đã ký)

 

Phạm Văn Hiệp