Loading
Ngày gửi: 2/2/2015 10:16:00 PM

Công văn vv thống kế sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 
 
BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

***

Số 05 -CV/HSV

“V/v thống kế sinh viên không về quê

trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015”

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TP.Cao Lãnh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Liên chi Hội Sinh viên các Khoa.


Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015. BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên trường tổ chức hoạt động “Vui Tết xa nhà” cho các bạn sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Hội Sinh viên trường đề nghị Liên chi Hội Sinh viên các Khoa thống kê danh sách các bạn sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (theo mẫu gửi kèm) và gửi file về cho Văn phòng Đoàn – Hội qua email: doanthanhnien.spd@moet.edu.vn trước ngày 01/02/2015.

Đề nghị Liên chi Hội Sinh viên các Khoa phối hợp với Liên chi Đoàn các Khoa thực hiện tốt tinh thần công văn này./.

Nơi nhận:

- BTK TWHSV (để báo cáo);
- Đảng ủy, Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Đoàn TN (để báo cáo);
- Các Liên chi Hội sinh viên (để thực hiện);
- Các câu lạc bộ trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: văn phòng Đoàn TN – Hội SV.
TM. BCH HSV TRƯỜNG  
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Chữ ký) 

Lê Phước Vinh