Loading
Ngày gửi: 4/15/2016 11:00:00 AM

CV về việc nhập thông tin đoàn viên vào phần mềm quản lý đoàn viênDownload tài liệu kèm theo tại đây 
 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI
  HỌC ĐỒNG THÁP
*** 
 
Số:  06 -CV/ĐTN 

“Về  việc nhập thông tin đoàn viên”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


 
 

TP.Cao Lãnh, ngày 13 tháng 01 năm 2016 


Kính gửi:
                                          - Ban Thường vụ Liên Chi đoàn các Khoa;

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên.    

 
 

Thực hiện chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016. Để việc cập nhật, quản lý, thống kế số liệu đoàn viên trong toàn trường tốt hơn. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Liên chi Đoàn các Khoa, Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên Trường thực hiện nhập thông tin đoàn viên vào phần mềm quản lý đoàn viên của Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, cụ thể:

1.        Thời gian hoàn thành: Các Liên chi Đoàn, Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên Trường thực hiện nhập thông
tin đoàn viên và hoàn thành trước 10/3/2016.
 
            -  Đối với Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên: tiến hành nhập mới thông tin đoàn viên theo hướng dẫn bên dưới.
            -  Đối với các Liên chi Đoàn khoa:

              + Các chi đoàn năm I: tiến hành nhập mới thong tin đoàn viên theo hướng dẫn bên dưới.

              + Các chi đoàn năm II, III, IV:tiến hành lập thống kê thông tin đoàn viên và gửi mail về cho Văn phòng Đoàn trường (doanthanhnien.spd@moet.edu.vn).

2.        Thống kê thông tin đoàn viên theo mẫu sau:

              Chi đoàn: ..................... 


 

TT


 

 

Họ


 

 

Tên


 

 

Nữ


 

 

Ngày sinh


 

 

Kinh tế gia đình


 

 

Địa chỉ


 

 

SĐT


 

 

Email


 

 

Ngày vào đoàn


 

 

Ngày vào đảng


 

 

1


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 (Giàu, hộ nghèo)


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

.....


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

3.    Thực hiện nhập thông tin đoàn viên: Xem file hướng dẫn kèm theo.

Đề nghị Liên chi Đoàn các Khoa, Đoàn cơ sở Cán bộ - Giảng viên Trường triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này và hoàn thành đúng tiến độ  (trước10/3/2016). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui long liên hệ đ/c Lê Phước Vinh, sđt: 0947.025.052 để được hỗ trợ./.

Nơi nhận: 

-       Như kính gửi;           

-         Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ 


(đã ký)
   
 

Phạm Văn Hiệp