Thông điệp của Hiệu trưởng

26/10/2011 7393

Thông điệp của Hiệu trưởng

Năm học 2020 - 2021, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học: “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo”. 

Với tinh thần quyết tâm, tôi đề nghị tập thể Nhà trường phát huy vai trò sáng tạo để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục nâng cao năng lực của Nhà trường trên tất cả lĩnh vực, kiến tạo hệ sinh thái quản trị đại học hiện đại trong bối cảnh tự chủ đại học, với hệ giá trị cốt lõi: “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện”.

2. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, tự đánh giá các chương trình đào tạo và chuẩn bị điều kiện tham gia đánh giá một số chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ưu tiên cho các công trình mang tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ, khuyến khích công bố quốc tế và đầu tư phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp theo chuẩn quốc tế. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng và truyền thông giáo dục gắn với quảng bá hình ảnh và thương hiệu Nhà trường, song song với việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý, đồng thời phát huy tính đồng thuận, tăng cường sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường.

6. Ươm mầm, kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp, ưu tiên hợp tác với đơn vị tuyển dụng, doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực để cùng trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng và giới thiệu việc làm cho sinh viên.


Quyền Hiệu trưởng       

TS.GVC. LƯƠNG THANH TÂN

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia