Ban Giám hiệu

20/08/2020 8079

Lãnh đạo DThU

 

Tiến sĩ Lương Thanh Tân

Q Hiệu trưởng  

Tiến sĩ Hồ Văn Thống

Phó Hiệu trưởng

 PGS, Tiến sĩ Phạm Minh Giản

Phó Hiệu trưởng 

Thạc sĩ Cao Dao Thép

Phó Hiệu trưởng

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia