Giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

1. Giới thiệu về Đoàn, Hội trường

 Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và Đảng ủy trường Đại học Đồng Tháp. Đoàn trường có 12 cơ sở Đoàn trực thuộc, với gần 4.000 đoàn viên.

 Tổ chức Hội Sinh viên Đại Học Đồng Tháp đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên và Đảng ủy trường Đại học Đồng Tháp. Hội sinh viên trường có 12 Liên chi Hội, 09 câu lạc bộ trực thuộc, với hơn 4.000 hội viên.

2. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn, Hội

 Ban Chấp hành Đoàn và Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.

3. Thành tích của Đoàn, Hội

Thành tích của Đoàn Thanh niên

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về Thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” giai đoạn 2001 – 2010;

- Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Kế hoạch Năm thanh niên – năm 2011;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về Thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về Thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012, 2013, 2014, 2016;

- Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, 2013, 2014, năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Đoàn thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm phong trào tình nguyện, giai đoạn 2000 – 2014;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè tại tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1996 – 2016).

Thành tích của Hội Sinh viên

- Cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên VN cho đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2013, 2013 – 2015;

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên VN cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014;

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên VN cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong 15 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (giai đoạn 2001 – 2016);

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên VN cho đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2018 - 2019

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2022dv2

Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHĐT khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐHĐT khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2023

 

Nội dung được cập nhật đến tháng 4/2021